ვადასტურებ და ვიძლევი გარანტიას, რომ ჩემი პოსტი არ არის სარეკლამო ხასიათის და მასში გამოყენებული ფოტო/ტექსტი არ არღვევს მესამე პირის უფლებებს და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს. პრეტენზიის არსებობის შემთხვევაში, ვკისრულობ სრულ პასუხისმგებლობას, როგორც მესამე პირის ისე ჯეოსელის წინაშე, ავანაზღაურო როგორც მორალური, ისე მატერიალური ზიანი, გადავიხადო ჯარიმა, გამოვიდე მოპასუხედ როგორც სასამართლოში, ისე ყველა სამართალდამცავ და სხვა ორგანოებში.